Monday 22 Feb Mon 22 Feb
Tuesday 23 Feb Tue 23 Feb
Wednesday 24 Feb Wed 24 Feb
Thursday 25 Feb Thu 25 Feb
Friday 26 Feb Fri 26 Feb
Saturday 27 Feb Sat 27 Feb
Sunday 28 Feb Sun 28 Feb
TFS Boks Fitness 08:00 - 08:30  
TFS Outdoor Training 08:00 - 08:30  
TFS Boks Fitness 08:30 - 09:00  
TFS Outdoor Training 08:30 - 09:00  
TFS Boks Fitness 09:00 - 09:30  
TFS Outdoor Training 09:00 - 09:30  
 
 
TFS Boks Fitness 09:30 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:30 - 10:00  
TFS Boks Fitness 10:00 - 10:30  
TFS Outdoor Training 10:00 - 10:30  
 
TFS Boks Fitness 10:30 - 11:00  
TFS Outdoor Training 10:30 - 11:00  
 
 
 
 
 
 
 
TFS Boks Fitness 17:00 - 17:30  
TFS Outdoor Training 17:00 - 17:30  
TFS Boks Fitness 17:30 - 18:00  
TFS Outdoor Training 17:30 - 18:00  
TFS Boks Fitness 18:00 - 18:30  
TFS Outdoor Training 18:00 - 18:30  
TFS Boks Fitness 18:30 - 19:00  
TFS Outdoor Training 18:30 - 19:00  
TFS Boks Fitness 19:00 - 19:30  
TFS Outdoor Training 19:00 - 19:30  
 
TFS Boks Fitness 19:30 - 20:00  
TFS Outdoor Training 19:30 - 20:00  
TFS Boks Fitness 20:00 - 20:30  
TFS Outdoor Training 20:00 - 20:30  
 
TFS Boks Fitness 08:00 - 08:30  
TFS Outdoor Training 08:00 - 08:30  
TFS Boks Fitness 08:30 - 09:00  
TFS Outdoor Training 08:30 - 09:00  
TFS Boks Fitness 09:00 - 09:30  
TFS Outdoor Training 09:00 - 09:30  
 
 
TFS Boks Fitness 09:30 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:30 - 10:00  
TFS Boks Fitness 10:00 - 10:30  
TFS Outdoor Training 10:00 - 10:30  
 
TFS Boks Fitness 10:30 - 11:00  
TFS Outdoor Training 10:30 - 11:00  
 
 
 
 
 
TFS Kids Boks Outdoor 6-12 15:00 - 15:45  
TFS Kids Boks Outdoor 13-18 15:45 - 16:30  
TFS Boks Fitness 17:00 - 17:30  
TFS Outdoor Training 17:00 - 17:30  
TFS Boks Fitness 17:30 - 18:00  
TFS Outdoor Training 17:30 - 18:00  
TFS Boks Fitness 18:00 - 18:30  
TFS Outdoor Training 18:00 - 18:30  
TFS Boks Fitness 18:30 - 19:00  
TFS Outdoor Training 18:30 - 19:00  
TFS Boks Fitness 19:00 - 19:30  
TFS Outdoor Training 19:00 - 19:30  
 
TFS Boks Fitness 19:30 - 20:00  
TFS Outdoor Training 19:30 - 20:00  
TFS Boks Fitness 20:00 - 20:30  
TFS Outdoor Training 20:00 - 20:30  
TFS Home Yoga 20:30 - 21:30  
TFS Boks Fitness 08:00 - 08:30  
TFS Outdoor Training 08:00 - 08:30  
TFS Boks Fitness 08:30 - 09:00  
TFS Outdoor Training 08:30 - 09:00  
TFS Boks Fitness 09:00 - 09:30  
TFS Outdoor Training 09:00 - 09:30  
 
 
TFS Boks Fitness 09:30 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:30 - 10:00  
TFS Boks Fitness 10:00 - 10:30  
TFS Outdoor Training 10:00 - 10:30  
 
TFS Boks Fitness 10:30 - 11:00  
TFS Outdoor Training 10:30 - 11:00  
 
 
 
 
 
 
 
TFS Boks Fitness 17:00 - 17:30  
TFS Outdoor Training 17:00 - 17:30  
TFS Boks Fitness 17:30 - 18:00  
TFS Outdoor Training 17:30 - 18:00  
TFS Boks Fitness 18:00 - 18:30  
TFS Outdoor Training 18:00 - 18:30  
TFS Boks Fitness 18:30 - 19:00  
TFS Outdoor Training 18:30 - 19:00  
TFS Boks Fitness 19:00 - 19:30  
TFS Outdoor Training 19:00 - 19:30  
TFS Home Boksworkout 19:15 - 19:45  
TFS Boks Fitness 19:30 - 20:00  
TFS Outdoor Training 19:30 - 20:00  
TFS Boks Fitness 20:00 - 20:30  
TFS Outdoor Training 20:00 - 20:30  
 
TFS Boks Fitness 08:00 - 08:30  
TFS Outdoor Training 08:00 - 08:30  
TFS Boks Fitness 08:30 - 09:00  
TFS Outdoor Training 08:30 - 09:00  
TFS Boks Fitness 09:00 - 09:30  
TFS Outdoor Training 09:00 - 09:30  
 
 
TFS Boks Fitness 09:30 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:30 - 10:00  
TFS Boks Fitness 10:00 - 10:30  
TFS Outdoor Training 10:00 - 10:30  
 
TFS Boks Fitness 10:30 - 11:00  
TFS Outdoor Training 10:30 - 11:00  
 
 
 
 
 
 
 
TFS Boks Fitness 17:00 - 17:30  
TFS Outdoor Training 17:00 - 17:30  
TFS Boks Fitness 17:30 - 18:00  
TFS Outdoor Training 17:30 - 18:00  
TFS Boks Fitness 18:00 - 18:30  
TFS Outdoor Training 18:00 - 18:30  
TFS Boks Fitness 18:30 - 19:00  
TFS Outdoor Training 18:30 - 19:00  
TFS Boks Fitness 19:00 - 19:30  
TFS Outdoor Training 19:00 - 19:30  
 
TFS Boks Fitness 19:30 - 20:00  
TFS Outdoor Training 19:30 - 20:00  
TFS Boks Fitness 20:00 - 20:30  
TFS Outdoor Training 20:00 - 20:30  
TFS HIIT HOME 20:30 - 21:00  
TFS Boks Fitness 08:00 - 08:30  
TFS Outdoor Training 08:00 - 08:30  
TFS Boks Fitness 08:30 - 09:00  
TFS Outdoor Training 08:30 - 09:00  
TFS Boks Fitness 09:00 - 09:30  
TFS HIIT HOME 09:00 - 09:30  
TFS Outdoor Training 09:00 - 09:30  
 
TFS Boks Fitness 09:30 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:30 - 10:00  
TFS Boks Fitness 10:00 - 10:30  
TFS Outdoor Training 10:00 - 10:30  
 
TFS Boks Fitness 10:30 - 11:00  
TFS Outdoor Training 10:30 - 11:00  
 
 
 
 
 
 
 
TFS Boks Fitness 17:00 - 17:30  
TFS Outdoor Training 17:00 - 17:30  
TFS Boks Fitness 17:30 - 18:00  
TFS Outdoor Training 17:30 - 18:00  
TFS Boks Fitness 18:00 - 18:30  
TFS Outdoor Training 18:00 - 18:30  
TFS Boks Fitness 18:30 - 19:00  
TFS Outdoor Training 18:30 - 19:00  
TFS Boks Fitness 19:00 - 19:30  
TFS Outdoor Training 19:00 - 19:30  
 
TFS Boks Fitness 19:30 - 20:00  
TFS Outdoor Training 19:30 - 20:00  
TFS Boks Fitness 20:00 - 20:30  
TFS Outdoor Training 20:00 - 20:30  
TFS HIIT HOME 20:30 - 21:00  
TFS Boks Fitness 08:00 - 08:30  
TFS Outdoor Training 08:00 - 08:30  
TFS Boks Fitness 08:30 - 09:00  
TFS Outdoor Training 08:30 - 09:00  
TFS Boks Fitness 09:00 - 09:30  
TFS HIIT HOME 09:00 - 09:30  
TFS Outdoor Training 09:00 - 09:30  
 
TFS Boks Fitness 09:30 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:30 - 10:00  
TFS Boks Fitness 10:00 - 10:30  
TFS Outdoor Training 10:00 - 10:30  
 
TFS Boks Fitness 10:30 - 11:00  
TFS Outdoor Training 10:30 - 11:00  
TFS Boks Fitness 11:00 - 11:30  
TFS Outdoor Training 11:00 - 11:30  
 
TFS Boks Fitness 11:30 - 12:00  
TFS Outdoor Training 11:30 - 12:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TFS Boks Fitness 08:00 - 08:30  
TFS Outdoor Training 08:00 - 08:30  
TFS Boks Fitness 08:30 - 09:00  
TFS Outdoor Training 08:30 - 09:00  
TFS Boks Fitness 09:00 - 09:30  
TFS HIIT HOME 09:00 - 09:30  
TFS Home Yoga 09:00 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:00 - 09:30  
TFS Boks Fitness 09:30 - 10:00  
TFS Outdoor Training 09:30 - 10:00  
TFS Boks Fitness 10:00 - 10:30  
TFS Outdoor Training 10:00 - 10:30  
TFS Power Yoga 10:00 - 11:00  
TFS Boks Fitness 10:30 - 11:00  
TFS Outdoor Training 10:30 - 11:00  
TFS Boks Fitness 11:00 - 11:30  
TFS Outdoor Training 11:00 - 11:30  
TFS WEBINAR 11:00 - 12:00  
TFS Boks Fitness 11:30 - 12:00  
TFS Outdoor Training 11:30 - 12:00